Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Podmienky a pravidlá

obchodné spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapsané u Krajského súdu v Hradci Králové, sp. zn. C 9839, Česká republika, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.fencee.sk.

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

 • Spôsob platby a spôsob doručenia si môžete vybrať počas procesu objednávania.
 • Stlačením tlačidla OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ s nami uzatvárate kúpnu zmluvu na tovar a zaväzujete sa nám zaplatiť kúpnu cenu.
 • Ak uvedieme, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v lehote uvedenej v bode 13 týchto VOP.
 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.
 • Viac informácií o reklamáciách a vrátení tovaru nájdete v našich pravidlách vrátenia tovaru.
 • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich zásadách spracúvania osobných údajov.
 1. KTO SME
 2. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
 3. AKÉ ĎALŠIE PODMIENKY SA OPAKUJÚ V NAŠICH OBCHODNÝCH PODMIENKACH?
 4. ČO SME PODĽA ZÁKONA POVINNÍ OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY?
 5. ČO MUSÍME POVEDAŤ SPOTREBITEĽOM PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY?
 6. REGISTRÁCIA, POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, VERNOSTNÝ SYSTÉM
 7. AKO OBJEDNAŤ A UZAVRIEŤ KÚPNU ZMLUVU
 8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY
 9. VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU
 10. APLIKÁCIA FENCEE CLOUD
 11. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
 12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 13. ČO AK JE TOVAR CHYBNÝ
 14. SPÄTNÉ PREVZATIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA
 15. PODMIENKY POPREDAJNÉHO SERVISU
 16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 17. VYŠŠIA MOC
 18. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

1. KTO SME?

 • Prevádzkovateľ e-shopu: VNT electronics s.r.o. sídlo: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, Česká republika, IČO: 64793826, DIČ: CZ64793826, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové pod sp. zn. C 9839 (ďalej len „VNT electronics s.r.o.“, „predávajúci“ alebo „my“), Telefon: +420 730 893 828 E-mail: info@fencee.cz, pro reklamácie reklamace@dogtrace.com

Reklamácia a vrátenie tovaru: 

 • zaslaním na adresu sídla VNT electronics s.r.o.; Telefon: 420 730 893 828, e-mail: reklamace@dogtrace.com 

Uprednostňujeme zaslanie na adresu VNT, je to tiež najrýchlejší spôsob spracovania vašej reklamácie.

 • osobne u niektorého z našich zmluvných partnerov:
  • IBO POĽOVNÍK, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín.
  • BALIZ,Ul. stavbárov 4/6, 945 01 Komárno.
  • OVISFARMA SK, Kpt. Nálepku 565 Povážská Bystrica.

2AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ ?

3AKÉ SÚ ĎALŠIE PODMIENKY, KTORÉ SA OPAKUJÚ V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH?

 • fencee Cloud - jedinečná aplikácia fencee Cloud, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť a ktorá zhromažďuje údaje z chytrých zdrojov a kontrolných monitorov, čím uľahčuje nastavenie, monitorovanie a ovládanie jednotlivých zariadení z jedného miesta v spojení so vzdialeným centrálnym ovládacím zariadením;
 • e-mailová adresa - e-mailová adresa zákazníka uvedená v používateľskom účte, objednávke alebo inom formulári;
 • e-shop - náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke;
 • kúpna zmluva - záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - medzi nami ako predávajúcim a vami ako kupujúcim, ktorú spolu uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru na našej webovej stránke;
 • Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník;
 • podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú podnikateľskú činnosť - vo vlastnom mene, na vlastný účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO / DIČ alebo údaje o firme, s nami právne vystupuje ako podnikateľ;
 • spotrebiteľ - každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania;
 • VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky, t. j. pravidlá, ktoré nás a vás zaväzujú pri uzatváraní kúpnej zmluvy;
 • webová stránka - internetová adresa www.fencee.sk;
 • zákazník - vy, kupujúci, bez ohľadu na to, či ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. ČO MUSÍME PODĽA ZÁKONA OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

 • 4.1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 4.2 Ilustratívny charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webových stránkach majú len ilustratívny charakter.
 • 4.3 Tovar, cena, náklady .
  • 4.3.1 Popis nášho tovaru vrátane jeho hlavných vlastností nájdete na našej webovej stránke.
  • 4.3.2 Ceny Tovaru sú uvedené vrátane DPH vrátane zákonných poplatkov.
  • 4.3.3 Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné služby (napr. ak nám zavoláte na naše telefónne číslo, zaplatíte len bežnú sadzbu za telefonický hovor).
 • 4.4 Možnosti platby. Konkrétne podmienky spôsobov platby a možnosti dopravy sú podrobnejšie popísané počas samotnej objednávky alebo na našej webovej stránke v časti Doprava a platba. Tovar vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si vyberiete z nami ponúkaných možností, alebo si ho môžete vybrať na osobný odber v našom sídle.
 • 4.5 Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla"OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" v našom internetovom obchode zákazník vytvára záväznú objednávku, ktorá ho zaväzuje k úhrade. Zákazník má možnosť skontrolovať a opraviť alebo upraviť svoju objednávku pred jej odoslaním, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.
 • 4.6 Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali znenie týchto VOP.
 • 4.7 Práva zákazníka z vadného plnenia . Práva zákazníka z vadného plnenia alebo zo záruky a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP alebo v našom Reklamačnom poriadku.
 • 4.8 Popredajný servis. Podmienky, za ktorých sa zákazníkom poskytuje popredajný servis, sú podrobnejšie opísané v časti 15 týchto VOP.

5. OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

 • 5.1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (ak nie je uvedené inak) najneskôr do 14 dní odo dňa začatia plynutia tejto lehoty:
  • 5.1.1 v prípade kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru alebo
  • 5.1.2 v prípade kúpnej zmluvy s dodávkou vo viacerých kusoch/dieloch odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru alebo
  • 5.1.3 v prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú pravidelne sa opakujúce dodávky tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru;
  • 5.1.4 od uzavretia zmluvy, ak ide o zmluvu o dodaní digitálneho obsahu; s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred uplynutím doby uvedenej v článkoch 5.1.1 až 5.1.3, a to tak, že nám svoj úmysel odstúpiť od kúpnej zmluvy oznámi akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy alebo zaslaním na náš e-mail: info@fencee.cz.
 • 5.2. Kedy NIE JE MOŽNÉ odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:
  • 5.2.1 na dodanie tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na žiadosť zákazníka alebo pre zákazníka;
  • 5.2.2 na dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančných trhoch, ktoré nemôžeme ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • 5.2.3 na dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • 5.2.4 dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý z hygienických alebo zdravotných dôvodov nie je vhodné vrátiť po jeho porušení spotrebiteľom, vrátane zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových programov, ak zákazník porušil ich pôvodný obal;
  • 5.2.5 za ubytovanie, prepravu tovaru, prenájom dopravných prostriedkov, stravovanie alebo voľnočasové aktivity, ak sa má zmluva plniť v určitý deň alebo v určitom období;
  • 5.2.6 za dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávku;
  • 5.2.7 pri poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu; v prípade odplatného plnenia len vtedy, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo na odstúpenie od zmluvy;
  • 5.2.8 v prípade naliehavých opráv alebo údržby, ktoré sa majú vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to sa však nevzťahuje na vykonanie iných ako požadovaných opráv alebo na dodanie iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu;
  • 5.2.9 na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a my sme vás pred uzavretím kúpnej zmluvy upozornili, že v tomto prípade nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • 5.3 Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ - zákazník je povinný zaslať alebo vrátiť tovar kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal.
 • 5.4. Zníženie hodnoty tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo vráteného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený alebo nekompletný tovar, započítame si nárok na náhradu škody s kúpnou cenou, ktorú požadujete vrátiť. Vždy posúdime konkrétny prípad, aby sme určili rozsah poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili príslušnú zníženú hodnotu. O týchto krokoch vás budeme informovať na vyššie uvedenej elektronickej adrese (e-mailom) alebo telefonicky.
 • 5.5 Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte/přineste zboží zpět na adresu sídla: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun. Vrátiť tovar späť môžete aj u niektorého z našich zmluvných partnerov IBO POĽOVNÍK, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín, alebo BALIZ,Ul. stavbárov 4/6, 945 01 Komárno, OVISFARMA SK, Kpt. Nálepku 565 Povážská Bystrica. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady, pokud se nedohodneme jinak. To platí aj v prípade, že tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou (predovšetkým pre jeho veľké rozmery atp.). V takom prípade pre Vás zaistíme zvoz tohto tovaru, ak to bude možné, o čom Vás budeme informovať a Vy znášate priame náklady spojené s vrátením toho tovaru, ktorý sa pohybujú od 100 EUR za paletu. Viac informácií o presných cenách a možnostiach dopravy nájdete na našich webových stránkach v sekcii Preprava a platba.
 • 5.6 Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy sme povinní vrátiť spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky rovnakým spôsobom platby, akým boli prijaté, alebo na účet podľa vášho výberu, a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme, že na vrátenie peňazí sme oprávnení až vtedy, keď od vás dostaneme vrátený tovar späť.
 • 5.7 Reklamácie - reklamácie spotrebiteľov vybavujeme mimosúdne prostredníctvom e-mailu na adrese info@fencee.cz.
 • 5.8 Mimosúdne riešenie sporov.K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.
 • 5.9 Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • 5.10 Recenzie. Recenzie môžete nahrať priamo na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našej webovej stránky www.heureka.cz. Informácie o tom, ako tieto recenzie spracováva Heureka, nájdete na jej webovej stránke. Viac informácií o tom, ako spracovávame recenzie nahrané na našej webovej stránke, nájdete tu.
 • 5.11 Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejniť recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.
 • 5.12 Triedenie tovaru. Ak prejdete na sekciu triedenia kategórií tovaru na našej webovej stránke, mali by ste si byť vedomí, že na zobrazenie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, o ktorých sa môžete viac dočítať na našej webovej stránke.
 • 5.13 Škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami alebo radami, najmä ak dosiahnutie konkrétneho výsledku závisí od konania adresáta alebo iných osôb alebo od neovplyvniteľných skutočností či náhody.

6. REGISTRÁCIA, POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, VERNOSTNÝ SYSTÉM

 • 6.1. Registrácia : U nás môžete nakupovať bez registrácie. Ak sa rozhodnete zaregistrovať, budete mať lepší prehľad o histórii svojich objednávok, stave nových objednávok atď. Ako zákazník sa môžete zaregistrovať vyplnením registračného formulára na webovej stránke. Pri registrácii musíte potvrdiť, že ste sa oboznámili s obsahom týchto VOP a zásadami spracovania osobných údajov.
 • 6.2. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne informácie. Pri registrácii na webovej stránke obchodu a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať všetky informácie správne a pravdivo. Zákazník je povinný aktualizovať informácie uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Informácie uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 • 6.3. Užívateľský účet. Pomocou svojej e-mailovej adresy a zvoleného bezpečného hesla môžete pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"), kde môžete okrem iného zadávať objednávky tovaru.
 • 6.4 Zablokovanie používateľského konta. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského konta. Zákazník nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľské konto. Používateľské konto môžeme zablokovať po troch (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostných dôvodov, najmä aby sme zabránili zneužitiu vášho používateľského konta. Ak je vaše používateľské konto zablokované, kontaktujte nás na adrese info@fencee.cz.
 • 6.5 Možnosť zrušiť používateľský účet, ak ho nepoužívate. Používateľský účet môžeme zrušiť, najmä ak zákazník nepoužíva svoj používateľský účet viac ako 1 rok alebo ak zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.
 • 6.6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu.

7. SPÔSOB OBJEDNANIA A UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

 • 7.1 Vytvorenie objednávky. Vložením tovaru do košíka, výberom spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov Zákazník vytvorí svoju objednávku v e-shope.
 • 7.2. Vlastnosti Tovaru. Zákazník je povinný sa pred vyplnením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným použitím Tovaru. Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil a porozumel im.
 • 7.3. Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je Zákazník oprávnený skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke.
 • 7.4. Proces odoslania objednávky. Objednávka sa odošle kliknutím na tlačidlo"OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" a proces objednávky sa ukončí. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prečítal si naše zásady ochrany osobných údajov.
 • 7.5 Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ak sa počas spracovania objednávky zistí, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom vás budeme informovať e-mailom. Zákazník môže niesť zodpovednosť za škody spôsobené uvedením úmyselne nepravdivých alebo nesprávnych údajov.
 • 7.6 Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci oprávnený požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a tiež je oprávnený požiadať zákazníka o objasnenie správnosti výberu množstva.
 • 7.7. Kedy je kúpna zmluva uzatvorená ? Kúpna zmluva je uzatvorená stlačením tlačidla "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ".
 • 7.8 Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na e-mailovú adresu zákazníka.
 • 7.9 Záväzky predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme dodať vám zakúpený tovar a umožniť vám nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru.
 • 7.10 Povinnosti kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujete prevziať tovar a zaplatiť nám cenu tovaru.
 • 7.11 Kópia VOP a formulár na odstúpenie od zmluvy . Kópiu uzatvorenej kúpnej zmluvy, t. j. aktuálne znenie týchto VOP, dostane zákazník spotrebiteľ na svoju e-mailovú adresu. Zákazník spotrebiteľ dostane v zákonnej lehote aj formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • 7.12. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša zákazník, pričom tieto sa nesmú líšiť od základnej sadzby.
 • 7.13 Telefonická objednávka. Zákazník môže uskutočniť objednávku tovaru aj telefonicky. Zákazník, ktorý takto uskutoční objednávku, od nás obdrží potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny tovaru a nákladov spojených s balením a dodaním zákazníkom zvoleného tovaru na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v telefonickom hovore spolu s týmito VOP, Reklamačným poriadkom, Zásadami spracovania osobných údajov a formulárom na odstúpenie od zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde doručením potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkom na našu e-mailovú adresu.

8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

 • 8.1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v českých korunách (CZK) a sú vrátane DPH. Cena tovaru je platná po dobu, na ktorú je zobrazená na webovej stránke e-shopu, čo však neznamená, že s niektorými našimi zákazníkmi nemôžeme uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 8.2 Spôsob platby. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky (Doprava a platba), najmä:
  • online kreditnou kartou;
  • bezhotovostným prevodom;
  • v hotovosti pri osobnom odbere;
  • v hotovosti alebo kreditnou kartou dopravcovi (dobierka);
  • GoPay.

Spôsob platby si zákazník vyberie počas procesu objednávky. Viac informácií o spôsoboch platby nájdete na našej webovej stránke tu.

 • 8.3 Záloha na cenu tovaru. Od zákazníka môžeme požadovať zloženie zálohy alebo inej podobnej platby.
 • 8.4 Náklady na balenie a dopravu. Na webovej stránke nášho e-shopu (Doprava a platba) nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Výška nákladov spojených s balením a doručením závisí najmä od zvoleného dopravcu a miesta, kam bude tovar doručený. Objednávky s minimálnou celkovou cenou uvedenou na našej webovej stránke budú doručené bezplatne.
 • 8.5 Cena za dodanie tovaru. Spolu s kúpnou cenou je zákazník povinný uhradiť nám aj všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru. O konečnej cene vrátane nákladov na balenie a dopravu bude zákazník informovaný pred záväzným ukončením objednávky.
 • 8.6. Zľavy z ceny tovaru. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru, ktoré poskytujeme zákazníkom, nie je možné navzájom kombinovať.
 • 8.7. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, pričom za netrhovú cenu sa považuje cena, ktorá je nižšia ako naša nákupná cena, si vyhradzujeme právo túto položku z objednávky odstrániť. O tejto skutočnosti bude zákazník informovaný e-mailom na e-mailovú adresu zákazníka.
 • 8.8 Forma faktúry. Dohodli sme sa, že faktúry budú zasielané elektronicky na elektronickú adresu zákazníka.

9. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU

 • 9.1. Dodacia lehota tovaru. Ak je pri tovare uvedené, že je skladom, potom tovar expedujeme spravidla s dodacou lehotou 3 pracovné dni od prijatia objednávky a zaväzujeme sa dodať tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Niekedy sa môže stať, že tovar označený ako "skladom" sa vypredá v krátkom čase. Ak nastane situácia, že tovar nie je skladom a my nie sme schopní dodať vami objednaný tovar v stanovenej lehote, potom vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Napriek uvedenej dodacej lehote sa budeme vždy snažiť pripraviť a doručiť objednávku zákazníkovi čo najskôr.
 • 9.2 Spôsob doručenia, osobný odber. Zákazník má možnosť vybrať si doručenie tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného prepravcu za cenu doručenia uvedenú počas procesu objednávky alebo si môže tovar vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00 hod.
 • 9.3. Prevzatie tovaru. Ak tovar prepravujeme zákazníkovi, tovar je zákazníkovi odovzdaný v mieste doručenia (zvyčajne prvé dvere/brána/brána na mieste doručenia určenom zákazníkom). Práve v mieste prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo poškodenia a náhodného zhoršenia zakúpeného tovaru. V prípade osobného odberu tovaru zákazníkom sa tovar považuje za doručený v mieste prevzatia tovaru zákazníkom alebo inou osobou určenou zákazníkom.
 • 9.4. Náklady na osobitný spôsob prepravy. Ak je dohodnutý spôsob prepravy na osobitnú žiadosť zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 • 9.5. Opakované doručenie tovaru a súvisiace náklady. V prípade, že z dôvodov na strane zákazníka je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, zákazník hradí náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 9.6 Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak zákazník spotrebiteľ neprevezme tovar pri jeho doručení dopravcom, tovar sa následne vráti predávajúcemu a zároveň zákazník spotrebiteľ neodstúpi od kúpnej zmluvy do 14 dní od neúspešného doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať od zákazníka náklady, ktoré mu dopravca vyúčtoval za doručenie tovaru späť predávajúcemu. Tieto náklady predstavujú škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením právnych povinností zákazníka v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený účtovať aj poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • 9.7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak zákazník - podnikateľ neprevezme tovar od dopravcu a tovar sa nám ako predávajúcemu následne vráti, sme oprávnení požadovať od zákazníka - podnikateľa náklady, ktoré si dopravca účtoval za doručenie tovaru späť na našu adresu. Tieto náklady predstavujú škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením zákonných povinností zákazníka - podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je tiež oprávnený účtovať si poplatok za uskladnenie vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • 9.8 Možnosť započítania pohľadávok. Sme oprávnení jednostranne započítať pohľadávku na úhradu nákladov na skladovanie a pohľadávku na náhradu škody spôsobenej porušením právnych povinností zákazníka podľa tohto bodu VOP proti pohľadávke zákazníka na vrátenie kúpnej ceny v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • 9.9 Povinnosti zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník prevzal správny druh tovaru, či tovar má dohodnutú kvalitu, či tovar v obale obsahuje všetko, čo má podľa návodu obsahovať). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takúto zásielku od dopravcu vôbec neprevziať. Za škody spôsobené dopravcom alebo oneskorené dodanie tovaru nezodpovedáme, bez ohľadu na dôvod omeškania.

10. APLIKÁCIA FENCEE CLOUD

 • 10.1. Aplikácia fencee Cloud. Predávajúci ponúka na e-shope okrem tovaru aj možnosť stiahnuť si aplikáciu fencee Cloud, ktorá môže uľahčiť obsluhu a fungovanie ponúkaného tovaru alebo ponúkať niektoré ďalšie funkcie súvisiace s ponúkaným tovarom.
 • 10.2. Fungovanie aplikácie a tovaru. Keďže aplikácia fencee Cloud nie je podmienkou správneho fungovania ponúkaného tovaru, prípadná vada aplikácie fencee Cloud sa nepovažuje za vadu tovaru, a to ani v prípade, ak aplikácia fencee Cloud spôsobuje nesprávne fungovanie tovaru pri jeho používaní. Zákazník nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ani v prípade, ak aplikácia fencee Cloud nefunguje správne v kombinácii so zákazníkom zakúpeným tovarom alebo ak má aplikácia iné vady.
 • 10.3. Podmienky používania aplikácie fencee Cloud. Na vady a iné práva zákazníka v súvislosti s používaním aplikácie fencee Cloud sa nevzťahujú tieto VOP, ale podmienky používania aplikácie fencee Cloud.

11 .VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 • 11.1 Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si vlastnícke právo k tovaru zákazníkovi až do úplného zaplatenia kúpnej ceny v súlade s príslušnou kúpnou zmluvou. To znamená, že ak nezaplatíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom tovaru.
 • 11.2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • 12.1 Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami uvedenými v bode 5 týchto VOP.
 • 12.2. Právo podnikateľského zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Podnikateľský zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Podnikateľský zákazník nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní, toto právo má len spotrebiteľ. Ak nám podnikateľský zákazník vráti tovar a ak nedôjde k reklamácii vád podľa Občianskeho zákonníka, upozorníme podnikateľského zákazníka, že mu môžeme účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru v súlade s bodmi 9.6. a 9.7. týchto VOP a zároveň vyzveme podnikateľského zákazníka, aby si tento tovar prevzal späť.
 • 12.3 Pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu.
 • 12.4 Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä vtedy, ak zákazník odmietol prevziať tovar.
 • 12.5. Darček. Ak zákazník dostane spolu s tovarom darček a následne odstúpi od kúpnej zmluvy s nami, je povinný nám darček vrátiť. Darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom sa preto uzatvára s tzv. rozväzovacou podmienkou, že ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká.
 • 12.6. Na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru použite náš formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vyplníte a vložíte do zásielky, ktorú vraciate.

13. ČO AK JE TOVAR CHYBNÝ

 • 13.1 Odkaz na Občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.
 • 13.2 Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom Reklamačnom poriadku.

14. SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

 • 14.1 Spätný odber elektrozariadení u nás v predajni. Zákazník spotrebiteľ môže pri nákupe tovaru u nás na predajni odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Vezmite prosím na vedomie, že podmienkou pre spätný odber je zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musia byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus).
 • 14.2 Spätný odber vo vašej domácnosti. Ak si od nás objednaný tovar necháte zaslať do vašej domácnosti, sme tiež povinní zabezpečiť, aby spotrebiteľ - zákazník mohol dopravcovi odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie alebo akumulátory z domácnosti. Aj v tomto prípade platí, že podmienkou takéhoto spätného odberu je, že musí ísť o rovnaký počet kusov zakúpených a vrátených elektrozariadení podobného typu a použitia (inými slovami, kus za kus). Aby sme mohli tento spätný odber uskutočniť, informujte nás, prosím, v objednávke - v poznámkach k objednávke, ktoré elektrozariadenia a v akom počte alebo veľkosti chcete vrátiť.
 • 14.3. Kde je ešte možné odovzdať staré elektrozariadenia? Informujeme zákazníkov, že ekologická likvidácia našich výrobkov podľa Zákona o odpadoch č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zaistená “Zmluvou o zaistení spoločného plnenia” v rámci kolektívneho systému ASEKOL SK. Zoznam zberných miest a ich prevádzková doba vrátane telefónnych čísel je uvedená na webových stránkach https://www.asekol.sk/.
 • 14.4. Prečo je potrebné likvidovať elektrozariadenia osobitným spôsobom? Elektrozariadenia sa nesmú likvidovať spolu so zmesovým odpadom. Takýto postup by mohol viesť k porušeniu zákona o odpadoch a/alebo súvisiacich predpisov. Okrem toho škodlivé látky z takýchto elektrozariadení a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie. Okrem toho spätný odber a recyklácia vedú k tomu, že elektrozariadenia a odpad sa môžu ďalej použiť na výrobu nových zariadení.

15. PODMIENKY POPREDAJNÉHO SERVISU

 • 15.1. Poskytovanie popredajného servisu. Našim zákazníkom poskytujeme popredajný servis, pričom k ponuke špecifického popredajného servisu pristupujeme individuálne.
 • 15.2. Ako nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +420 730 893 828 alebo e-mailom na adrese info@fencee.cz, pričom uvediete, aký servis alebo opravu požadujete. Budeme radi, ak nám hneď zašlete fotografiu tovaru, aby sme mohli posúdiť, aké práce bude potrebné zabezpečiť. V prípade potreby vás budeme kontaktovať, aby sme zistili ďalšie podrobnosti o stave tovaru. Nakoniec vám e-mailom zašleme cenovú ponuku na náš popredajný servis.
 • 15.3 Čo od nás môžete očakávať? Každý prípad vždy posúdime individuálne. Tovar, ktorý nám zašlete na popredajný servis, riadne skontrolujeme, vypracujeme vám cenovú ponuku na samotný servis, náklady na prípadné náhradné diely a náklady na spätnú prepravu tovaru. Túto cenovú ponuku vám zašleme na schválenie a ak si to budete priať, tovar opravíme alebo sa s vami dohodneme na ďalšom postupe.

16 .OCHRANA ÚDAJOV

 • 16.1 Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi a pravidlá zasielania obchodných oznámení upravujú naše zásady spracovania osobných údajov.
 • 16.2. Súbory cookie. Používame tzv. súbory cookie, ktoré sa môžu ukladať do koncového zariadenia (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Zákazníci si môžu nastaviť svoje preferencie priamo na našej webovej stránke, kde nájdu informácie o používaní súborov cookie.
 • 16.3. Obchodné oznámenie.Zasielame zákazníkom obchodné oznámenia s ponukou súvisiacich služieb, a to na e-mail zákazníka (obchodné oznámenie pre zákazníkov). E-mailová adresa je osobným údajom a je spracúvaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) za účelom zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše obdobné výrobky a služby. Zákazník sa môže z odberu obchodných oznámení kedykoľvek odhlásiť.

17. VYŠŠIA MOC

 • 17.1. Čo je vyššia moc. Na účely týchto VOP sa za vyššiu moc považuje akákoľvek udalosť nezávislá od vôle predávajúceho, ktorá mu bráni v plnení jeho záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať ani odvrátiť alebo prekonať jej následky. Za vyššiu moc sa považuje najmä živelná pohroma, požiar, výbuch, povodeň, zemetrasenie, teroristický útok, vojna, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených šírením choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán.
 • 17.2. Vylúčenie zodpovednosti Predávajúceho. Počas trvania vyššej moci Predávajúci nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, a teda ani z týchto VOP.

18. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

 • 18.1. Akým právnym poriadkom sa riadi náš právny vzťah? Právny vzťah medzi nami sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomí, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku krajiny svojho obvyklého pobytu.
 • 18.2 Povinnosť rešpektovať práva spotrebiteľa. V prípade neúmyselného rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a zákonnými ustanoveniami na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich dodržiavať.
 • 18.3 Neplatné alebo neúčinné ustanovenia VOP. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 • 18.4 Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.
 • 18.5 Spory a súdna príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Českej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.
 • 18.6. Archivácia Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je u nás archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.
 • 18.7. Formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
 • 18.8. Ak sa dohodneme na odlišných podmienkach uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 • 18.9. Nevyhnutnosť akceptácie VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Akceptácia týchto VOP je dobrovoľná, ale je nevyhnutná pre vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zo strany zákazníka.
 • 18.10 Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 25.10. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.
Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.