Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vrátenie tovaru

Ak sa kúpna zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu (ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Pre vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia platia nasledovné podmienky:

 • Ak chce spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy v 14-dňovej lehote podľa predchádzajúceho odseku, kontaktuje predávajúceho telefonicky na čísle 730 893 828 alebo písomne na e-mailovej adrese: info@fencee.cz, prípadne na adrese sídla predávajúceho. Uvedie číslo faktúry, svoje meno, číslo účtu na vrátenie peňazí a oznámi odstúpenie od zmluvy. Poznámka: Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti alebo v niektorej z prevádzok.
 • Keď budeme poznať všetky tieto údaje, dohodneme s vami ďalšie podrobnosti týkajúce sa vrátenia alebo výmeny tovaru.
 • K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe: účtenka alebo faktúra a potvrdený záručný list. Tovar musí byť čistý, nepoškodený, kompletný, bez známok používania alebo opotrebovania a v pôvodnom obale.
 • Tovar musí byť doručený do 14 dní odo dňa prijatia na adresu.
 • Kupujúci platí za doručenie na adresu predávajúceho.
 • Pri výmene alebo vrátení tovaru sú zákazníkovi účtované v zmysle zákona skutočné náklady spojené s výmenou alebo vrátením tovaru do pôvodného stavu (poštovné, výmena poškodeného obalu alebo v prípade žiadosti o vrátenie peňazí bankovým prevodom aj sadzba podľa cenníka Českej pošty. V prípade vrátenia peňazí bankovým prevodom sa poplatok neúčtuje.
 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy do 14 dní však nemožno chápať ako bezplatné požičanie tovaru. Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo už nie je možné vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci požadovať od spotrebiteľa náhradu škody a započítať svoju pohľadávku proti vrátenej kúpnej cene. Predávajúci musí v tomto prípade preukázať vznik škody. Predávajúci v tomto prípade vráti spotrebiteľovi len zníženú kúpnu cenu.
 • Predávajúci môže vrátiť kúpnu cenu, ktorá sa má vrátiť, započítať s nákladmi, ktoré predávajúci skutočne vynaložil na vrátenie tovaru.
 • V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 14 pracovných dní od fyzického prevzatia tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo v inom rozpore s vyššie uvedenými podmienkami sa termín posúva až do dodania kompletného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho.

Pri všetkých ostatných nákupoch nie je právny nárok na "bezplatné" vrátenie tovaru, keďže tovar je možné si pred kúpou prezrieť a vyskúšať. Ponúkame možnosť dohodnúť sa na telefonickom čísle 730 893 828.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

 • o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre osobu spotrebiteľa,
 • pri poskytovaní služieb, ak boli služby poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následnej opravy alebo dodania iných ako požadovaných náhradných dielov.
Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.