Späť na začiatok
Ovládajte svoje ploty odkiaľkoľvek
Prihlásenie do cloudu

Licenčné podmienky fencee Cloud

("Licenčné podmienky")

vydané spoločnosťou VNT electronics s.r.o., IČO: 647 93 826, so sídlom Dvorská 605, Žichlínske Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastúpenou Jiřím Novákom, konateľom, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 9839 (ďalej len "poskytovateľ" alebo "my"),

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

 • Naša aplikácia fencee Cloud je poskytovaná bezplatne.
 • Ak sa rozhodnete používať aplikáciu fencee Cloud, robíte tak dobrovoľne a na vlastné riziko. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené v dôsledku používania aplikácie fencee Cloud.
 • Od zmluvného vzťahu podľa týchto licenčných podmienok môžete odstúpiť tak, že vymažete svoju aplikáciu, účet a prestanete používať službu fencee Cloud.
 • Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

Kto sme?

 • Názov: VNT electronics s.r.o.
 • Sídlo: Dvorská 605, Žichlínske Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • IČO: 647 93 826
 • DIČ: CZ64793826
 • Zápis v obchodnom registri: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 9839, zastúpená Jiřím Novákom, konateľom.

Ako nás môžete kontaktovať?

 • Adresa: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • Telefón: + 420 730 893 828 (v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00; ak zavoláte mimo týchto hodín, zavoláme vám späť)
 • E-mail: info@fencee.cz

ČO MUSÍTE VEDIEŤ PRED POUŽITÍM APLIKÁCIE

Skôr ako začnete používať našu aplikáciu fencee Cloud, pozorne si prečítajte tieto Licenčné podmienky. Vaše právo používať aplikáciu fencee Cloud je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Licenčných podmienok. Tieto Licenčné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov aplikácie fencee Cloud.

Inštaláciou a/alebo používaním služby fencee Cloud súhlasíte s týmito Licenčnými podmienkami. Ak s týmito Licenčnými podmienkami nesúhlasíte, softvér nepoužívajte. Po inštalácii a/alebo používaní služby fencee Cloud sa tieto Licenčné podmienky vrátane odkazov na URL stávajú úplnou zmluvou medzi vami a nami zo zákona. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou Licenčných podmienok, nesmiete inštalovať a/alebo používať službu fencee Cloud.

POPIS APLIKÁCIE fencee Cloud

fencee Cloud je aplikácia vytvorená na účely používania rôznych funkcií nad rámec základných funkcií niektorých našich produktov (typicky produktov chytrých fariem), ktoré ponúkame v našom e-shope dostupnom na adrese www.fencee.sk.

Aplikácia fencee Cloud umožňuje najmä komunikáciu pripojených zariadení. Pomocou aplikácie fencee Cloud vo vašom mobilnom telefóne alebo počítači môžete sledovať, nastavovať a ovládať svoje ohrady odkiaľkoľvek potrebujete.

Základným prvkom chytrej farmy je centrálne zariadenie FENCE WiFi GATEWAY GW100. To je pripojené cez Wi-Fi k fencee Cloud. Gateway potom spája všetky produkty chytrej farmy, ktoré môžete ovládať na diaľku cez fencee Cloud.

Viac informácií o funkciách, účele a popise zariadenia fencee Cloud nájdete na našej webovej stránke www.fencee.sk v časti Domov > Poradenstvo > O našich produktoch > Aplikácie zariadenia fencee Cloud alebo kliknutím sem.

POJMY A DEFINÍCIE

Ak nie je v týchto Licenčných podmienkach uvedené inak alebo z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Licenčných podmienkach sa používajú v jednotnom a množnom čísle v nasledujúcom význame:

 • Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Z. z. o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Desktopová verzia - softvérové riešenie fencee Cloud dostupné v elektronickej podobe ako webové rozhranie, ktoré nájdete na adrese www.fenceecloud.com;
 • E-shop - náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na adrese www.fencee.sk;
 • fencee Cloud - softvérová aplikácia určená na ovládanie niektorých Produktov dostupných v E-shope, ktorá sa poskytuje buď ako mobilná aplikácia, alebo ako verzia pre počítače;
 • GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679;
 • Licencia - právo používať nami poskytovaný fencee Cloud spôsobom a v rozsahu stanovenom v týchto Licenčných podmienkach;
 • Licenčné podmienky - podmienky licencie fencee Cloud, s ktorými musí používateľ súhlasiť pred inštaláciou služby fencee Cloud a ktoré musí dodržiavať počas jej používania;
 • Mobilná aplikácia - softvérové riešenie fencee Cloud dostupné v elektronickej podobe v mobilnej verzii v obchode Google Play pre mobilné zariadenia alebo tablety s operačným systémom Android alebo v obchode App Store pre mobilné zariadenia alebo tablety s operačným systémom iOS;
 • Nevyhnutná údržba - znamená pravidelnú údržbu potrebnú na zachovanie funkcií fencee Cloud, vykonáva sa z iniciatívy Poskytovateľa, nie je reakciou na žiadnu Závadu a predstavuje časový úsek, počas ktorého je fencee Cloud úplne alebo čiastočne nedostupný;
 • Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Osobné údaje - akékoľvek informácie o dotknutej osobe, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • Produkty - sú produkty ponúkané v E-shope, s ktorými je fencee Cloud kompatibilný, najmä produkty chytrých fariem, v ktorých popise je uvedené, že sú kompatibilné s fencee Cloud;
 • Servisná podpora - znamená službu, ktorú poskytujeme ako súčasť služby fencee Cloud na úrovni základnej používateľskej podpory v rozsahu a v čase uvedenom v týchto Licenčných podmienkach;
 • Spotrebiteľ - každá fyzická osoba, ktorá s nami obchoduje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania;
 • Používateľský účet - účet fencee Cloud zriadený Používateľom podľa týchto Licenčných podmienok výlučne na účely používania služby fencee Cloud;
 • Používateľ - ktokoľvek, kto sa rozhodne používať službu fencee Cloud (ďalej aj"používateľ");
 • Webová lokalita - naša webová lokalita dostupná na adrese www.fencee.sk;
 • Poruchy - chybové stavy, ktoré bránia správnemu fungovaniu a používaniu služby fencee Cloud;

(Poskytovateľ a Používateľ ďalej spoločne označovaní ako"Strany" a jednotlivo ako"Strana")

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na začiatku si môžete prečítať tieto Licenčné podmienky, svoje vyhlásenie a ďalšie základné informácie .

 • 1.1. Vyhlásenie používateľa: Používateľ vyhlasuje a súhlasí s tým, že:
  • 1.1.1. ste plne spôsobilý na právne úkony,
  • 1.1.2. nebudete používať fencee Cloud v rozpore s platnými zákonmi Českej republiky,
  • 1.1.3. budete používať službu fencee Cloud len na účely, na ktoré je určená,
  • 1.1.4. pred inštaláciou a používaním služby fencee Cloud ste si dôkladne prečítali príslušné licenčné podmienky, bezvýhradne s nimi súhlasíte a nebudete službu fencee Cloud používať v rozpore s nimi.
 • 1.2. Záväzky zmluvných strán. Licenciu na používanie služby fencee Cloud vám udeľujeme za podmienok uvedených nižšie. Licenciu prijímate za podmienok uvedených nižšie a zaväzujete sa používať službu fencee Cloud v súlade s nimi.
 • 1.3 Vek používateľa. Vyhlasujeme, že aplikácia fencee Cloud nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.
 • 1.4. fencee Cloud ako autorské dielo. Vyhlasujeme, že fencee Cloud je autorské dielo v zmysle Autorského zákona, ku ktorému vykonávame výhradné autorské práva, vrátane všetkých jeho súčastí.
 • 1.5 Predmet Licenčných podmienok. Keďže fencee Cloud je autorským dielom v zmysle Autorského zákona, udeľujeme vám súhlas na používanie fencee Cloud (ďalej len "Licencia") spôsobom a v rozsahu uvedenom v týchto Licenčných podmienkach.

2. LICENCIA

V tejto časti sa dozviete, v akom rozsahu môžete používať službu fencee Cloud a aké licenčné práva vám boli udelené.

 • 2.1. Licencia : Udeľujeme vám nevýhradnú licenciu na používanie služby fencee Cloud.
 • 2.2. Územné obmedzenie Licencie. Licencia sa udeľuje bez územného obmedzenia.
 • 2.3. Účel Licencie. Licencia sa udeľuje na používanie služby fencee Cloud výlučne na účely uvedené v úvode týchto Licenčných podmienok, a to na ovládanie, nastavenie a prevádzku kompatibilných Produktov.
 • 2.4 Trvanie Licencie. Licencia sa udeľuje na dobu, počas ktorej používate fencee Cloud, t. j. na dobu trvania zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok. V prípade ukončenia platnosti Licencie ste povinní prestať používať fencee Cloud a odstrániť všetky kópie fencee Cloud zo svojich zariadení.
 • 2.5 Povinnosť používať Licenciu. Nie ste povinný používať Licenciu fencee Cloud.
 • 2.6. Poskytovanie sublicencií a postúpenie Licencie. Práva, ktoré sú súčasťou Licencie, nesmiete úplne alebo čiastočne poskytnúť tretej strane (udeliť sublicenciu na službu fencee Cloud) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Takisto nesmiete postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z Licencie tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • 2.7 Zásahy do predmetu Licencie. Licenciu nesmiete meniť, upravovať ani kombinovať s iným dielom alebo funkciami, ani do nej inak zasahovať, a to žiadnym spôsobom bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • 2.8 Aktualizácie predmetu Licencie. V prípade, že počas platnosti Licencie dôjde k zmenám funkčnosti služby fencee Cloud vykonaným Poskytovateľom (aktualizácia), poskytneme vám Licenciu aj na túto upravenú verziu služby fencee Cloud, pokiaľ v oznámení o aktualizácii neurčíme inak (napr. ak pridáme nejaké platené funkcie).

3. REGISTRÁCIA

Skôr ako začnete používať službu fencee Cloud, musíte sa najprv zaregistrovať. Ako to urobiť, sa dozviete v tejto časti.

 • 3.1. Registrácia ako podmienka používania služby fencee Cloud. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou správneho používania služby fencee Cloud; túto podmienku beriete na vedomie a súhlasíte s riadnou registráciou.
 • 3.2 Ako sa zaregistrovať. Registrácia sa vykonáva vyplnením registračného formulára na stránke www.fenceecloud.com/registration, ktorý obsahuje vaše potvrdenie, že ste si prečítali tieto licenčné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi.
 • 3.3. Správnosť, úplnosť údajov a ich aktualizácia. Týmto sa zaväzujete, že v registračnom formulári a následne v aplikácii fencee Cloud, počas jej používania, uvediete správne a úplné údaje o svojej osobe. Tieto údaje ste povinný aktualizovať podľa aktuálneho stavu, za týmto účelom máte právo registračné údaje počas používania služby fencee Cloud meniť a aktualizovať.
 • 3.4. Oznamovacia povinnosť v prípade zneužitia prístupových údajov. Ste povinní nás bezodkladne informovať o akomkoľvek zneužití alebo dokonca pokuse o zneužitie vašich prístupových údajov, pričom v takom prípade ste povinní bezodkladne zvoliť aj nové prístupové údaje pre vaše používateľské konto. Ste tiež povinní vždy zvoliť bezpečné heslo.

4. ODMENA

Službu fencee Cloud poskytujeme úplne bezplatne, takže ju môže používať ktokoľvek.

 • 4.1. Bezodplatnosť Licencie. Zmluvné strany sa dohodli, že Licencia sa poskytuje Používateľovi ako bezodplatná.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

V tejto časti sa dozviete, aké sú vaše práva a povinnosti a čo sa môže stať, ak ich niekedy porušíte.

 • 5.1 Povinnosti týkajúce sa používania služby fencee Cloud. Súhlasíte s tým, že
  • 5.1.1. Nebudete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli narušiť alebo poškodiť službu fencee Cloud;
  • 5.1.2. pri inštalácii a používaní služby fencee Cloud budete postupovať podľa pokynov uvedených na našej webovej stránke alebo v rámci popisu mobilnej aplikácie v App Store alebo Google Play;
  • 5.1.3. na inštaláciu a používanie služby fencee Cloud budete používať určený operačný systém a ďalší potrebný hardvér a softvér;
 • 5.2. Porušenie týchto Licenčných podmienok zo strany Používateľa. Porušením týchto Licenčných podmienok nie je, ak fencee Cloud nefunguje, pretože ste porušili akékoľvek ustanovenie týchto Licenčných podmienok. V prípade, že porušíte niektorú zo svojich povinností podľa týchto Licenčných podmienok, sme oprávnení okamžite vám odoprieť prístup k fencee Cloud (alebo k vášmu používateľskému kontu) a ukončiť zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 • 5.3 Náhrada škody vzniknutej v dôsledku porušenia týchto Licenčných podmienok zo strany Používateľa. Ak porušíte svoje povinnosti podľa týchto Licenčných podmienok, nahradíte nám všetky škody vzniknuté v súvislosti s takýmto porušením, vrátane nemajetkovej ujmy.

6. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A AKTUALIZÁCIE

Tu sa dozviete o technických požiadavkách na používanie služby fencee Cloud, ako aj o spôsobe aktualizácií

 • 6.1 Technické vybavenie Používateľa. Ste povinný zabezpečiť si vhodné technické vybavenie, ktoré Vám umožní používať funkcie služby fencee Cloud v súlade s týmito Licenčnými podmienkami. Pred začatím používania služby fencee Cloud ste tiež povinný skontrolovať, či Vaše technické vybavenie spĺňa technické požiadavky služby fencee Cloud. Technické požiadavky služby fencee Cloud sú uvedené buď na Našej webovej stránke v časti "Technické požiadavky", alebo v rámci procesu inštalácie služby fencee Cloud.
 • 6.2. Změny fencee Cloudu. Jsme oprávněni kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí fencee Cloudu. V takovém případě máte povinnost aktualizovat Vaší stávající verzi fencee Cloudu, kterou využíváte (a to buď stažením a instalací nové verze fencee Cloudu, či aktualizací současné verze, podle toho, jaký způsob je zrovna k dispozici, nebo podle toho, jaký způsob preferujete). V případě, že nesplníte povinnost aktualizace fencee Cloudu, neodpovídáme žádným způsobem za to, že fencee Cloud neplní zčásti či zcela své funkce. Nemáte oprávnění změny odmítnout, neboť náš fencee Cloud je poskytován „tak jak je“ („as is“). O aktualizacích fencee Cloudu budete informováni prostřednictvím Vašeho e-mailu, který jste uvedli při registraci, nebo našeho Webu, notifikací na Vašem mobilním telefonu, nebo oznámením prostřednictví fencee Cloudu (pop-up, banner nebo jinou formou).
 • 6.3 Nesúhlas so zmenami fencee Cloud. V prípade, že nesúhlasíte so zmenou (aktualizáciou) fencee Cloud podľa predchádzajúceho odseku, máte právo prestať používať fencee Cloud, a tým ukončiť zmluvný vzťah podľa týchto licenčných podmienok.

7. PODMIENKY

Robíme všetko pre to, aby fencee Cloud fungoval bezchybne. Nikto však nie je neomylný. Preto tu uvádzame, čo robiť v prípade, že sa stretnete so závadou.

 • 7.1. Oznámenie o poruche. V prípade, že sa počas používania služby fencee Cloud stretnete s akoukoľvek poruchou, bezodkladne nás o tom písomne informujte na adrese info@fencee.cz. Musíte uviesť opis poruchy alebo konkrétne snímky obrazovky s poruchou, prípadne iné skutočnosti s uvedením pôvodu a formy poruchy.
 • 7.2 Reakcia na oznámenie Poruchy. Po oznámení Poruchy Poruchu skontrolujeme a zistíme, či Porucha vznikla v dôsledku chyby na našej strane (napr. programová chyba v aktualizácii služby fencee Cloud). Ak Porucha vznikla v dôsledku chyby na našej strane, pokúsime sa Poruchu v primeranej lehote odstrániť. Ak Porucha nevznikla v dôsledku chyby na našej strane, musíte si opravu zabezpečiť sami.
 • 7.3. Dôvody vylúčenia zodpovednosti. Upozorňujeme, že službu fencee Cloud poskytujeme len ako doplnkový softvér k niektorým našim chytrým Výrobkom. Okrem toho poskytujeme službu fencee Cloud bezplatne. Preto si nemôžeme dovoliť bezchybný vývoj služby fencee Cloud a nemôžeme prevziať zodpovednosť za pravdivosť, aktuálnosť a bezpečnosť informácií uvedených v aplikácii fencee Cloud alebo za akúkoľvek Poruchu v nej. Aby sme za takéto poruchy mohli ručiť, museli by sme službu fencee Cloud spoplatniť, a to nechceme. Okrem toho nie je skutočne nevyhnutné, aby ste používali službu fencee Cloud na to, aby ste mohli správne používať a/alebo prevádzkovať naše Výrobky.
 • 7.4 Používanie služby fencee Cloud a prevzatie rizika. Z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku beriete na vedomie, že skutočná situácia sa niekedy môže v dôsledku Chýb (alebo z iných dôvodov) líšiť od informácií a obsahu v aplikácii fencee Cloud. Preto by ste mali informácie o Výrobkoch (a údaje z nich) čerpať predovšetkým spôsobom, ktorý umožňujú samotné Výrobky. Ďalej beriete na vedomie, že používanie služby fencee Cloud je dobrovoľným rozhodnutím a používate ju na vlastné riziko.
 • 7.5. Zodpovednosť za škody spôsobené používaním služby fencee Cloud. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené používaním služby fencee Cloud ani za jej vady (napr. ak sú oznámenia služby fencee Cloud chybné, nedostanete na mobilný telefón oznámenie, že došlo k narušeniu služby fencee Cloud, a váš kôň utečie, nenesieme zodpovednosť za škody tým spôsobené).

8. VYŠŠÍ MOC

Čo sa stane, ak naše povinnosti zmaria nepredvídateľné udalosti? O tom si môžete prečítať tu.

 • 8.1. Podmienky vyššej moci. Nebudeme zodpovední za žiadne porušenie našich povinností podľa týchto licenčných podmienok spôsobené udalosťou vyššej moci, pokiaľ nie je v týchto licenčných podmienkach stanovené inak.
 • 8.2. Čo je Vyššia moc? Vyššia moc znamená akúkoľvek prekážku, ktorá vznikla mimo našej kontroly a ktorá nám bráni v plnení našich záväzkov, ak nemožno rozumne očakávať, že by sme sa prekážke alebo jej následkom vyhli alebo ich prekonali, a ďalej, že by sme prekážku v čase vzniku záväzku predvídali.

9. PODPORA

Ako nás môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo vyriešiť problém?

 • 9.1. Poskytovanie podpory : Štandardnú zákaznícku podporu poskytujeme v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00. Ak máte akýkoľvek problém, môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu buď telefonicky na čísle +420 730 893 828 alebo e-mailom na adrese info@fencee.cz.

10. POTREBNÁ ÚDRŽBA

Tu sa dozviete, v ktorých prípadoch môže byť aplikácia fencee Cloud dočasne pozastavená.

 • 10.1. Nevyhnutná údržba. Nie je porušením týchto Licenčných podmienok ani závadou, ak fencee Cloud nefunguje správne z dôvodu Nevyhnutnej údržby (napr. údržba cloudového servera).
 • 10.2. Povinnosť strpieť Nevyhnutnú údržbu. Máte povinnosť strpieť dočasnú odstávku služby fencee Cloud spočívajúcu v obmedzení alebo prerušení jej prevádzky za účelom Nevyhnutnej údržby. O plánovanej Nevyhnutnej údržbe budete spravidla informovaní prostredníctvom Vášho e-mailu, Našej webovej stránky, notifikácií na Vašom mobilnom telefóne alebo prostredníctvom notifikácie prostredníctvom služby fencee Cloud (pop-up, banner alebo iným spôsobom). V takejto notifikácii Vám spravidla uvedieme typ údržby, ktorá bude vykonaná, a predpokladaný čas začiatku a konca prác.
 • 10.3. Aktualizácie. Okrem Nevyhnutnej údržby môžeme bezplatne vykonávať aj aktualizácie (zmeny) služby fencee Cloud (napr. Mobilnej aplikácie) alebo jej súčastí (napr. nastavenia cloudového servera). Na tento účel sme oprávnení obmedziť alebo pozastaviť prevádzku služby fencee Cloud na čas potrebný na vykonanie aktualizácie. Zvyčajne Vás o tom budeme vopred informovať, rovnako ako v prípade oznámenia o Nevyhnutnej údržbe. Rovnako ako v prípade oznámenia o Nevyhnutnej údržbe ste povinný strpieť dočasné pozastavenie prevádzky služby fencee Cloud za účelom jej aktualizácie.

11. TRVANIE A MOŽNOSTI UKONČENIA

V tejto časti sa dozviete, ako môžete ukončiť zmluvný vzťah založený týmito licenčnými podmienkami.

 • 11.1 Trvanie zmluvného vzťahu Zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • 11.2 Ukončenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok sa považuje za ukončený v prípade, že prestanete používať službu fencee Cloud na viac ako 2 roky. V takom prípade sme oprávnení vymazať vaše používateľské konto.
 • 11.3 Strata oprávnenia poskytovateľa. Súhlasíte s tým, že v prípade, ak bez vlastného zavinenia stratíme oprávnenie prevádzkovať službu fencee Cloud, t. j. napríklad zmenou právnych predpisov, zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok sa v takomto prípade považuje za ukončený, čo sa nepovažuje za porušenie týchto Licenčných podmienok.
 • 11.4. Podstatné porušenie Licenčných podmienok. Zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok môžeme ukončiť hneď, ako sa dozvieme o porušení z vašej strany. Za porušenie Licenčných podmienok sa považuje:
  • 11.4.1. také konanie, ktoré môže akýmkoľvek spôsobom ohroziť prevádzku a používanie služby fencee Cloud;
  • 11.4.2. používanie služby fencee Cloud takým spôsobom, ktorý spôsobí škodu Nám alebo iným Používateľom a/alebo dokonca pokus o zneužitie, zablokovanie, modifikáciu alebo inú zmenu akejkoľvek časti služby fencee Cloud;
  • 11.4.3. ak sa dokonca pokúsite získať prihlasovacie údaje a/alebo heslá a/alebo autorizačné kódy iných Používateľov;
  • 11.4.4. akýkoľvek iný prípad, keď konáte v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami.

12. OCHRANA ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto časti si môžete prečítať pravidlá nakladania s osobnými údajmi.

 • 12.1. Poskytovateľ ako správca. Ako používateľ nám môžete zveriť svoje osobné údaje počas používania služby fencee Cloud. Spôsob, akým nakladáme s osobnými údajmi, nájdete v našich pravidlách spracovania osobných údajov.
 • 12.2. Poskytovateľ v pozícii sprostredkovateľa. V prípade, že počas trvania zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok dôjde k spracúvaniu Osobných údajov, počas ktorého by ste nám odovzdali Osobné údaje na spracúvanie a my by sme tak mali vystupovať v pozícii sprostredkovateľa Osobných údajov, zaväzujeme sa poskytnúť vám všetku súčinnosť na splnenie povinností stanovených v GDPR, najmä v prípade potreby s vami uzavrieť zmluvu o spracúvaní Osobných údajov.
 • 12.3 Obchodné oznámenia. Na váš e-mail vám budeme zasielať obchodné oznámenia s ponukou súvisiacich služieb (obchodné oznámenia zákazníkom/užívateľom). Vaša e-mailová adresa, ktorú nám zvyčajne poskytnete pri registrácii, je osobným údajom a spracúva sa v súlade s GDPR na účely zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše podobné produkty a služby. Odber obchodných oznámení môžete samozrejme kedykoľvek zrušiť.

13. ZÁVER

Na záver si môžete prečítať, akým právom sa riadi náš zmluvný vzťah a niekoľko formálnych náležitostí.

 • 13.1. Právo: Tieto licenčné podmienky sa riadia právom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom, pričom sú vylúčené kolízne normy medzinárodného práva súkromného.
 • 13.2. Zmluvné riešenie sporov, súdna právomoc. Všetky spory, ktoré medzi nami vzniknú, sa vždy pokúsime vyriešiť zmierom. Ak sa nepodarí dosiahnuť zmierlivé riešenie, bude rozhodovať súd. Dohodli sme sa, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním fencee Cloud, bude riešiť súd príslušný pre územie mesta Hradec Králové v Českej republike.
 • 13.3. Trvanie ustanovení po ukončení zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok. Práva a povinnosti uvedené v ustanoveniach článkov 2, 5, 7 a 12 trvajú aj po ukončení zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok.
 • 13.4 Zmeny Licenčných podmienok. Tieto Licenčné podmienky môže Poskytovateľ jednostranne písomne zmeniť alebo vypovedať.
 • 13.5 Vyhlásenie o nástupníctve. Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce pre ne z týchto Licenčných podmienok prechádzajú v prípade ukončenia zmluvy alebo inej právnej udalosti, ktorá má za následok prechod práv a povinností, na ich právnych nástupcov.
 • 13.6 Platnosť a účinnosť. Zmluvný vzťah v znení týchto Licenčných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom inštalácie služby fencee Cloud alebo okamihom začatia používania služby fencee Cloud, podľa toho, čo nastane skôr.
Jiří Stolín

Potrebujete poradiť? Jiří Stolín

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.